Murska Sobota 2016

Slovenski regionalni dnevi 2016

REGIONALNA POLITIKA ZA PRIHODNOST – PRIHODNOST ZA REGIONALNO POLITIKO

Murska Sobota, 10. in 11. november 2016

Slovenski regionalni dnevi 2016 so potekali 10. in 11. novembra v Murski Soboti, v skupni organizaciji ZRC SAZU, Geografskega inštituta Antona Melika, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenskega regionalno-razvojnega sklada, Združenja regionalnih razvojnih agencij, ter Mestno občino Murska Sobota, ob pomoči Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko. Slovenski regionalni dnevi so tradicionalni dogodek, namenjen predstavitvi izvajanja in priporočil za načrtovanje ter izvajanje regionalne politike v Sloveniji. S strani vodstva MGRT sta se regionalnih dni udeležila tudi minister Zdravko Počivalšek in državna sekretarka Eva Štravs Podlogar.

Dopoldanski program prvega dne je bil namenjen razpravi o vlogi kohezijskih regij v novem programskemu obdobju po letu 2020. Izhodišče za razpravo predstavlja obstoječa evropska kohezijska politika. V EU so se že začele pripravljalne aktivnosti za naslednje programsko obdobje, ki prinašajo novosti in spremembe. Popoldan drugega dne je bil namenjen vlogi Slovenskega regionalno razvojnega sklada v regionalnem razvoju. Drugi dan regionalnih dni je bil namenjen potencialom regionalnega razvoja - od vsebine do oblike. Poudarek je bil tako na predstavitvi dosedanjih izkušenj regij kot primerov dobrih praks, tudi iz tujine.

Ključni sklepi, ki so bili sprejeti, so sledeči:


1. O prihodnji obliki evropske kohezijske politike je še malo znanega. Predvideno je povečanje deleža povratnih sredstev, vendar je želja in zavedanje tudi o potrebah po nepovratnih sredstvih. Rešitve bi lahko iskali zlasti v kombinaciji povratnih in nepovratnih sredstev ter tudi kombinaciji različnih virov. Zlasti pomembna je krepitev kohezijskih regij, kar se odraža tudi v pobudi Službe Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko za sodelovanje obeh kohezijskih regij pri pogajanjih o novi finančni perspektivi.

2. Pri iskanju pravih rešitev za učinkovito sodelovanje sklada ter krepitev njegove vloge v regionalnem razvoju sta v ospredju potreba po sodelovanju obeh resornih ministrstev (Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) ter zlasti izoblikovanje jasnejših bodočih usmeritev okvira delovanja sklada.

3. Razprava je pokazala, da je treba težiti k dolgoročni in strateško naravnani regionalni politiki, v čim večji meri podprti s strani ministrstev, ki so pomemben sestavni del uspešnega izvajanja horizontalne regionalne politike. Okrepiti je treba obstoječi institucionalni okvir v smislu pristojnosti in še bolj poglobljenega sodelovanja (regionalne razvojne agencije, Slovenski regionalno razvojni sklad, Direktorat za regionalni razvoj na MGRT, znanstvene institucije) ter vzpostavljati pogoje za močno strokovno in povezovalno vlogo razvojnih akterjev na regijski ravni. Pri izvajanju regionalne politike je treba zasledovati celosten in hkrati projektni pristop, iskanje sinergij med projekti iz regionalnih razvojnih programov, kar vse bo omogočalo dolgoročno zasledovanje razvojnih ciljev ter povezovanje med projekti. Pomembna je tudi nadgradnja podatkovnih podlag za podrobnejše spremljanje in vrednotenje regionalne politike, ki sta pomembna elementa pri ugotavljanju učinkov regionalne politike, kot tudi potrebna podlaga za prihodnje načrtovanje regionalne politike.

 
Slika 1: Udeleženci Slovenskih regionalnih dnevov 2016


Slika 2: Pozdravni nagovori


Slika 3: Ena izmed okroglih miz


Predstavitve referatov

Predavanja

Spremembe v Evropski uniji, ki bodo vplivale na prihodnje programsko obdobje (Jure Vršnak, vodja sektorja za splošne in institucionalne zadeve, MZZ)

Spremembe evropske kohezijske politike po letu 2020 (Andrej Engelman, namestnik direktorja, SVRK)

Stališče Zahodne Slovenije do prihodnje kohezijske politike (Mag. Lilijana Madjar, predsednica razvojnega sveta Zahodne kohezijske regije)

Regionalna politika in prihodnost (Robert Drobnič, vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, MGRT)

Slovenski regionalno razvojni sklad skozi čas (Velislav Žvipelj, Slovenski regionalno razvojni sklad)

Pričakovanja MKGP o vlogi SRRS pri razvoju podeželja, potrebni finančni instrumenti za izvajanje politik razvoja podeželja (mag. Tanja Strniša, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)

Predstavitev delovanja garancijskih shem v kmetijstvu (Inga Belžekaite, Evropsko združenje garancijskih institucij)

Potencial razvojnih zadrug v kontekstu regionalnega razvoja (dr. Karolina Babič, CAAP / TKALKA, razvojna zadruga z.b.o., so.p.)

Tkalka – Skupnostna razvojna zadruga (Dušanka Lužar Šajt, Fundacija Prizma/Tkalka, razvojna zadruga z.b.o., so. p.

Čezmejno regijsko sodelovanje kot pomemben del integracije in ravojnega napredka regij ter vloga manjšinskih skupnosti v njem (dr. Aleksandra Pivec, Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu)

Priprava Strategije razvoja Slovenije (Timotej Šooš, SVRK)

Regionalni razvoj – primer dobre prakse korporacije Mondragon (Cristina Mugica, LKS, S. Coop)

Kako uspešne smo bile regije pri črpanju EU sredstev (mag. Lilijana Madjar, podpredsednica RRA GIZ)

Komuniciranje in označevanje projektov v okviru EKP (Nataša Rojšek, SVRK)