BOVEC 2019

Slovenski regionalni dnevi 2019

Demografske spremembe in regionalni razvoj

Bovec, 24. in 25. oktober 2019


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj s partnerji ZRC SAZU, Slovenskim regionalnim razvojnim skladom, Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Združenjem regionalnih razvojnih agencij organiziral tradicionalne Slovenske regionalne dneve 2019, ki so potekali v Goriški regiji, v Bovcu, v Kulturnem domu in Hotelu Alp, dne 24. in 25. oktobra 2019 pod naslovom »Demografske spremembe in regionalni razvoj«.

Regionalni dnevi so postali stalnica vseh, ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem in lahko doprinesejo k uresničevanju njegovih ciljev ter razpravi o aktualnih temah s področja regionalnega razvoja. Z njimi želimo prispevati h kakovostnejšim odločitvam. 

Tudi z letošnjo temo smo želeli pritegniti čim več različnih akterjev: ministrstva, vladne službe, javne sklade in agencije, regionalne razvojne agencije, predstavnike lokalnih skupnosti, strokovne javnosti ter druge, s čimer smo soočili poglede o tematiki. Govora je bilo o različnih možnostih, ki izhajajo iz Evropskih kohezijskih politik, regionalni politiki in obmejnih problemskih območjih. Osrednja tema prvega dne je bila posvečena izkušnjam in izzivom spodbujanja razvoja na obmejnih območjih. Osrednja tema drugega dne pa je bila posvečena demografskim spremembam, ki pomembno vplivajo na razvoj predvsem podeželskih, obmejnih in težje dostopnih območij.


Predstavitve referatov:

Regionalna politika in obmejna problemska območja (Marko Drofenik, MGRT)

Odmaknjena obmejna in gorska območja v osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Blanka Bartol, MOP)

Pogled z meje – primer Občine Kočevje (dr. Vladimir Prebilič, Občina Kočevje)

Dosedanji rezultati programov čezmejnega sodelovanja (Vesna Silič, SVRK)

Okrogla miza: Obmejna problemska območja – razvojni izziv (dr. Damjan Kavaš)

Mobilnost starejših kot izziv v starajoči se družbi (mag. Polona Demšar Mitrovič)

Izzivi s področja uporabe finančnih inštrumentov (Katja Zgonc)

Možnosti financiranja občinskih razvojnih projektov – Sid banka d. d. (Matjaž Ribaš)

Ustanavljanje pokrajin v Sloveniji (dr. Janez Nared)

Pokrajine: da ali ne? Da: naloge! (dr. Borut Holcman)

Mladi na obmejnih in problemskih območjih (Vane Urh, Razvojni center Novo Mesto)

Izzivi zagotavljanja storitev splošnega pomena za starejše v težje dostopnih podeželskih območjih: primer Idrijsko-Cerkljanskega (mag. Barbara Černič Mali, dr. Naja Marot)

Razvojna problematika obmejnih problemskih območij (dr. Simon Kušar, Nejc Bobovnik)

Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja (dr. Janez Nared)